Korridor i skolan med glasvägg in till ett klassrum där elever jobbar på sina datorer

Ordningsregler

Ordning och reda på Växjö Fria Gymnasium  

Som elev på Växjö Fria Gymnasium förväntar vi oss att du uppträder på ett sätt som upplevs positivt av din omgivning. Detta innebär att du skall vara en god kamrat och respektera de som vistas i Växjö Fria Gymnasiums lokaler. Du skall även värna om den fysiska arbetsmiljön genom att hålla ordning på i och vid ditt skåp och vårda de gemensamma lokalerna samt dess interiörer. Det är av gemensamt intresse att vi tillsammans håller en god arbetsmiljö.  

Ordningsregler för Växjö Fria Gymnasium:

  • Inga mobiltelefoner ska användas på lektionen – om inte läraren meddelar annat. Mobiler som tas med till lektionen lämnas till undervisande lärare för förvaring. 
  • Material ska tas med till lektionen, det vill säga dator, penna, papper, miniräknare och läromedel. Växjö Fria Gymnasium Elevpärm 
  • Sen ankomst/frånvaro rapporteras fem minuter efter utsatt lektionstid. Sms skickas till vårdnadshavare. 
  • Ordningen i klassrum och skolans övriga lokaler ska hållas. För allas trevnad slänger vi skräp i papperskorgen, använder skåpen för förvaring av böcker och papper, samt ställer i ordning stolar när vi lämnar klassrum och grupprum. 
  • Ytterkläder och väskor ska förvaras i skåpen under skoldagen. 
  • Vi behandlar varandra enligt de riktlinjer vi har i skolans likabehandlingsplan. I de fall som elever inte respekterar skolans ordningsregler kommer mentor att ha samtal med eleven i första hand. Fortsätter eleven att bryta mot reglerna så kommer eleven att ha ett samtal med rektor, och mentor kommer att kontakta vårdnadshavare. 

I de fall en elev stör ordning och studiero på lektionen har läraren rätt att avvisa elever från undervisningen. Mentor kontaktar då vårdnadshavare samt informerar berörd rektor.