Närbild på två fåtöljer med ett avlastningsbord emellan med blomma och ljuslykta på

Om skolan

Lokaler & arbetsplats

Skolans lokaler är anpassade för elevernas specifika behov för att underlätta deras inlärning och trivsel. Vi erbjuder arbetsrum där man sitter enskilt eller tillsammans med en till tre klasskamrater under lektionstid. Undervisningen sker en-till-en på elevernas egen arbetsplats men den kan även genomföras i mindre grupper. Vi jobbar även mycket med elevernas sociala träning för att främja det framtida livet i samhället.

Skrivbord med dator och skolböcker på

Intervju med Mona, vårdnadshavare

"Han har nästa haft 100% närvaro hela tiden och rutinerna har varit bra för honom"

Vad har det betytt för ditt barn att gå på Växjö Fria Resursskola? 

Han har växt som person, han har lärt sig mycket. Framför allt så har han blivit trygg i sig själv. Han vågar prova saker som han inte gjort tidigare.

Vad har det betytt för dig att ditt barn fått gå på Växjö Fria Resursskola?

Det har betytt allt skulle jag vilja påstå, jag är rädd för att min son inte hade varit i livet idag om han inte hade kommit in på resursskolan. Min klump i magen försvann efter bara några veckor. Han har nästa haft 100% närvaro hela tiden och rutinerna har varit bra för honom.

Hur gick processen till för att söka till Växjö Fria Resursskola? 

Till skolan sökte jag via telefon och gjorde en muntlig ansökan. Vi var och tittade tillsammans med Alexander och efter det så gjordes en formell ansökan. Vi var även tvungna att få kommunens godkännande och där gjordes också mycket muntligt via telefon och de hjälpte oss med de blanketter som behövde fyllas i.

Intervju med Tomas Westerholm - Lärare på Resursskolan

"Man har möjlighet skapa relationer med varje enskild elev"

När vi frågade Tomas vad den stora skillnaden på resursskolan gentemot en traditionell gymnasieskola är berättar han att det främst handlar om storleken på lokalerna och antalet elever som går där. På en större gymnasieskola kan det vara spretiga scheman många elever som skapar förvirring och störningsmoment. På resursskolan däremot är det ett helt annat lugn med mindre lokaler som är lättare att orientera sig i och färre elever vilket innebär mer tid med varje person.

”Då har man möjlighet skapa relationer med varje enskild elev, vilket är grunden för att känna det förtroende som ofta kan leda till förståelse och bättre skolresultat.”

Att resursskolan verkar i en mindre skolmiljö ger Tomas bättre förutsättningar att utföra ett bra arbete.

”Det är lättare att kommunicera med både kollegor och elever, och just att vi har möjligheter att planera och anpassa undervisning och lokaler för varje enskild elev har en avgörande betydelse för elevernas utveckling.”

Läs hela intervjun här
Jordglob som är placerad ovanpå ett förvaringsskåp

Pedagogik

Mentorer & lärare

Våra lärare spelar en central roll i elevernas utveckling och lärande. Deras engagemang, expertis och stödjande närvaro skapar en trygg och stimulerande miljö där eleverna kan växa och nå sin fulla potential. Lärartätheten är hög och pedagogerna har en bred kompetens, både i sina un­dervisningsämnen och inom specialpedagogik och funktionsvariation som gör dem särskilt väl rustade att möta elevernas individuella behov och utmaningar.

Lärarna på Växjö Fria Resursskola fungerar också som en resurs och en trygg person att vända sig till när eleverna behöver extra stöd eller råd. Varje elev tilldelas en mentor som deltar vid de möten som berör eleven. Mentorn håller regelbunden kontakt med föräldrar och eventuell boendepersonal.

Närbild på whiteboardtavla som visar schema över skoldag

Upplägg

Kurser & schema

Alla elever har en individuellt anpassad skolgång där ämnen och kurser bestäms utifrån behov och förutsättningar. Det finns möjlighet att läsa in ämnen så som Svenska, Engelska, Matematik, SO och NO. Övrigt innehåll i undervisningen bestäms i enlighet med elevernas egna önskemål och intressen. Vi arbetar med färgkodade scheman som ger en tydligare struktur i elevernas vardag.

Vid önskemål om praktik, hjälper skolan till att ordna praktik på en arbetsplats som passar eleven. Skolans personal hjälper till att ge förutsättningarna för att prakti­ken ska fungera på bästa möjliga sätt, vilket bland annat kan handla om att göra eleven sällskap, anpassa miljö och schema eller se till att arbetet håller rätt nivå.

Se exempel på en vanlig skoldag här